ENGLISH
June 15th THE COLOUR MONSTER

Hello boys and girls!!

We are already in the last days of this strange course... This week you will have special and very fun activities!! Crafts, stories, music and dances, etc. So I'm here to explain the last story in English, which is about a monster, who has a mess with his emotions... does it ring a bell??

Yes!! It's "The Colour Monster", who has to order the happiness, the sadness, the anger, the fear and the calm. Shall we help him?

Hola nens/es!!

Ja estem a la últims dies d'aquest curs estrany... Aquesta setmana tindreu activitats especials i molt divertides!! Manualitats, contes, música i danses, etc. I jo estic aquí per explicar-vos l'últim conte en anglès, que va sobre un monstre que té un embolic d'emocions... us sona??

Sí!! És "The Colour Monster", que ha d'ordenar l'alegria, la tristesa, la ràbia, la por i la calma. L'ajudem?

That's a very nice story, I hope you enjoyed it! And now, let's sing a song about the Colour Monster:

És un conte molt bonic, espero que us hagi agradat! I ara, cantem una cançó sobre el Colour Monster: 
Finally, I suggest you to create your own monster. There are thousands of options in the link that I attach you here! You will find different noses, mouths, eyes. etc. to create make as many monsters as you wish!!

Finalment, us proposo crear els vostres propis monstres. Hi ha milers d'opcions en el link que us adjunto! Trobareu differents nassos, boques, ulls... per fer-ne tants com volgueu!!

https://drive.google.com/file/d/1F8gCo592A0hZEhYKeY6BU0zZzmjA9KhO/view?usp=sharing

That was all for today boys and girls... it was a pleasure being your teacher these last months, even though the conditions were not the best ones. I'm looking forward to meet you in September at school!!

If I don't see you, I hope you have a great summer, and you enjoy the time at the beach, the swimming pool, the mountains, etc. with your families and friends :)

A big hug for all of you!! See you soon!!

Això és tot per avui... ha estat un plaer ser la vostra teacher aquests últims mesos, tot i que les condicions no eren les millors. Estic desitjant trobar-vos a l'escola al setembre!!

Si no ens veiem, espero que passeu un estiu genial i que gaudiu del temps a la platja, a la piscina, a les muntanyes, etc. amb les vostres famílies i amics :)

Una abraçada ben forta!! Fins aviat!!

LAIA
June 9th THE UGLY DUCKLING

Hello everybody!!

It's Tuesday again and I bring you a new story. Like the previous week, this is a classic one. It tells the story of a little duckling who is sad, because he is different from the others. Through this book, we can teach our kids that we can be friends with people who is different from us. 

Ready for "The ugly duckling"?Hola a tothom!!

Torna a ser dimarts i us porto una nova història. Com la setmana passada, es tracta d'una de clàssica. Explica la història d'un aneguet que està trist perquè es diferent als altres. A través d'aquest conte, podem ensenyar als nens/es que podem ser amics encara que siguem diferents.

Preparats per "L'aneguet lleig"?I hope you really enjoyed the story. Now... I attach you the animated video which has a very funny song, you will see:

Espero que us hagi agradat el conte. Ara... us adjunto el vídeo animat que té una cançó ben divertida ja veureu: 
Finally, I suggest you a math task related to the story. As you can see, it consists on practicing the addition. This activity may be complicated for P3 and P4, so they will need your help for sure.

Finalment, us proposo una tasca de matemàtiques relacionada amb el conte. Com podeu veure, consisteix en practicar les sumes. Aquesta activitat pot ser complicada per P3 i P4, per tant necessitaran la vostra ajuda si la volen fer.
That's all for today... I will be here next Tuesday (the last Tuesday before finishing the course), with another story!!

A big kiss for all of you :) BYE BYE

Això es tot per avui... estaré aquí el proper dimarts (l'últim dimarts abans d'acabar el curs), amb una altra història!!

Un petó ben fort per tots :) ADÉU 

June 2nd GOLDILOCKS AND THE THREE BEARS

Hello boys and girls!!

I have a new story for you... today it's a classic one. It's about a girl who has got blond and curly hair... YES, it's Goldilocks and the three bears!! Maybe you already know the story in Catalan but I hope you enjoy it as well. Ready to start??

Hola nens i nenes!!

Tinc un conte nou per a vosaltres... avui és un de clàssic. És sobre una nena que té el cabell ros i arrissat... SÍ, és la Rínxols d'or i els tres óssos!! Potser ja coneixeu el conte en Català, però espero que passeu una bona estona igualment. Preparats??
Did you like it? I hope you did :)
Here I attach you a funny song of the story:

Us ha agradat? Espero que sí :)
Aquí us adjunto una divertida cançó sobre el conte:
And now, I leave you here a worksheet to order the images that appeared in the story. Remember that it is an optional activity, ok?

I ara, us deixo aquí una petita fitxa per ordenar les imatges que apareixen al conte. Recordeu que és una activitat opcional, d'acord?That's all for today... if you do the activity you can show it to me when we have the zoom and I'll be very very happy!!

I will be here next Tuesday with another story for you. See you soon :)

Kisses!!

Això és tot per avui... si feu aquesta activitat me la podeu ensenyar quan tinguem un zoom, i estaré molt molt contenta!!

Dimarts que ve estaré aquí amb un altre conte per a vosaltres. Fins aviat :)

Petons!!
Laia

May 26 ELMER'S COLOURS

Hello everybody!!

It's Tuesday again and I have a new story for you. This week, the story is easier and more simple than others, and I think it's more suitable for the boys and girls in P3, but I hope everybody love it! 

The protagonist of the story is an elephant called Elmer (maybe some of you already know him). But he is not a normal elephant, he is not grey like the other... he has all the colours on it. So the story is going to be useful to review the colours in English.

Ready to start??

Hola a tothom!!

Torna a ser dimarts i tinc un nou conte per a vosaltres. Aquesta setmana, la història és més senzilla i simple que altres dies, i penso que és més adequada per als nens/es de P3, però espero que agradi a tothom!

El protagonista de la història és un elefant que es diu Elmer (potser alguns de vosaltres ja el coneixeu). Però ell no és un elefant normal, no és gris com els altres... és de tots els colors. Per tant, la història ens servirà per revisar els colors en anglès. 

Preparats per començar??
Did you like the story? I hope you did :) Now... I attach you a song where there appear some colours. You can play this game at home with your kids: you say a colour and you have to find something of this colour. It could be fun!!

Us ha agradat el conte? Espero que sí :) Ara... us adjunto una cançó on apareixen alguns colors. Podeu jugar a aquest joc amb els vostres nens/es: dieu un color i heu de buscar alguna cosa d'aquest color. Pot ser divertit!!
Finally, I suggest you a task related to Elmer. If you click at the following link, you will go to a Drive document where you will find a file to practice the trace and the geometrical shapes. I remind you that this is an optional work!

Finalment, us proposo una tasca relacionada amb l'Elmer. Si cliqueu en el següent link, anireu a un document de Drive on trobareu un fitxer per practicar el traç i les figuires geomètriques. Us recordo que aquesta és una feina opcional!

https://docs.google.com/document/d/1rBp_nlF02f5Uq772jB_WVPtj1akfL-ITBMDF__MqTis/edit?usp=sharing

That's all for today... I hope you had a good time with me and I will be here next week, with another story for you.

Lots of kisses!! BYE BYE

Això és tot per avui... espero que hagiu passat una bona estona amb mi i estaré aquí la setmana que ve, amb una altra història per a vosaltres.

Molts petons!! ADÉU
Laia

May 19 MEG AT SEA

Hello families and friends!!

Once again, I have a story for you. Today, the main character is a witch. But don't worry boys and girls, because she is a good witch!! Her name is Meg, and she will live an adventure at the sea with her cat Mog and her Owl.

Ready for the story??

Hola famílies i amics!!

Una vegada més, tinc un conte per a vosaltres. Avui, el personatge principal és una bruixa. Però no us preocupeu, perquè és una bruixa bona!! Es diu Meg i viurà una aventura al mar amb el seu gat Mog i el seu mussol.

Preparats per la història??
I hope you enjoyed it. And now, I attach you here the video of the animated story, which maybe it's going to be easier for you to understand.

Espero que us hagi agradat. I ara, us adjunto el vídeo de la història, que potser us serà més fàcil d'entendre.


To end up, I leave you here a link that will take you to a Drive document. In this file, you will find a worksheet to create a beautiful witch through geometrical shapes. This is an optional activity, OK?

Per acabar, us deixo aquí un link que us portarà a un document de Drive. En aquest arxiu, trobareu una fitxa per crear una bonica bruixa a partir de formes geomètriques. Aquesta és una activitat opcional, d'acord??

https://docs.google.com/document/d/1PPgTFBArqVOWqNYLgOaMyaggS-Ttv4J8sfnnM5z95rk/edit

That was all for today, I will be here next Tuesday with another amazing story.

A big kiss for all of you!! BYE BYE

Això era tot per avui, estaré aquí dimarts vinent amb un altre conte emocionant.

Un petó ben for per tots vosaltres!! ADÉU

May 13 THE HAMELIN FLUTIST

Hello everybody!!

Like every Tuesday, I have a new story for you!! The story for today is very famous and it's related to an instrument called flute... The title is "The Hamelin flutist". The moral of this story, is that it's important to keep our promises, so you can talk about it with your kids when you finish the video.

I hope you like it!!

Hola a tothom!!

Com cada dimarts, tinc un conte nou per a vosaltres!! La història d'avui és molt coneguda i està relacionada amb un instrument que es diu flauta... El títol del conte és "El flautista d'Hamelí". A través d'aquesta història, veurem la importància de complir les nostres promeses, i quan acabeu el vídeo, podeu parlar-ne amb els vostres fills/es. 

Espero que us agradi!!
Here, I attach you a video of the musical story, which I am sure your kids will enjoy :)

Aquí us adjunto un vídeo de la història musical, que de ben segur encantarà als vostres fills/es :)
Finally, for those who love colouring, I leave you a sheet of the main character in the story. I'm sure you will paint it beautifully!!https://www.youtube.com/watch?v=AjqtgduxqjU&t=26s

Finalment, per a aquells que els agradi pintar, us deixo una pàgina del protagonista del conte. Estic segura que ho pintareu preciós!!

Free Piper Cliparts, Download Free Clip Art, Free Clip Art on ...

That's all for today... I'll see you very soon to tell another story!! A big kiss for all of you :)

Això és tot per avui... ens veurem ben aviat per explicar un altre conte!! Un petó ben fort per tots vosaltres :)

Laia


May 05 MARVIN GETS MAD

Hello families and friends!!

Welcome to our story time space. Today, I will tell a story about a sheep called Marvin, who has some difficulties to manage emotions such as anger, like sometimes happens to us, specially to the little ones. 

Through this story, you can talk about what makes them angry and what can we do when we get angry to calm ourselves down. So, I hope you find it useful and you enjoy it!

Hola famílies i amics!!

Benvinguts al nostre espai de contes en anglès. Avui, explicaré una història sobre una ovella que es diu Marvin, i que té dificultats per gestionar emocions com ara l'enfado, com a vegades ens passa a nosaltres també, i especialment als més petits. 

A través d'aquest conte, podeu parlar sobre què ens fa enfadar i què podem fer quan ens enfadem per calmar-nos. Així doncs, espero que ho trobeu d'utilitat i que ho gaudiu!
And now... I attach you a song related to the emotions called "If you're happy and you know it"". You can dance it with your kids (they already know it for sure!).

I ara... us adjunto una cançó relacionada amb les emocions que es diu "If you're happy and you know it". La podeu ballar amb els vostres nens/es (ells segur que ja la saben!). 
Finally, I suggest you an optional task. It consists on drawing different faces showing a concrete emotion. You will find happy, sad, angry, scared, nervous and surprise. You don't have to draw all the faces... it's up to you!!

Finalment, us proposo una tasca opcional. Consisteix en dibuixar diferents cares mostrant una emoció concreta. Trobareu content, trist, enfadat, espantat, nerviós i sorprès. No cal dibuixar totes les cares... com vosaltres vulgueu!!
That's all for today... I'll see you next Tuesday with another fantastic story. A big kiss for all of you!!

Això és tot per avui... ens veiem el proper dimarts amb un altre conte fantàstic. Un petó ben fort per tots vosaltres!!

Laia 


April 28 THE BREMEN TOWN MUSICIANS

Hello families and friends!!

Today we start a new story time space that will take place every Tuesday. This week, I present you a story called "The Bremen town musicians", where we will see four animals (a donkey, a dog, a cat and a rooster) and also different instruments. 

I hope you enjoy it and you spend a good time with your kids.

Hola famílies i amics!!

Avui comencem un nou espai de contes que tindrà lloc cada dimarts. Aquesta setmana, us presento una història anomenada "Els músics de Bremen", on veurem quatre animals (el burro, el gos, el gat i el gall) i també diferents instruments musicals.

Espero que ho gaudiu i passeu una bona estona amb els vostres nens/es.
And now... a song where you will see the four animals! Are you ready?? Here it is.

I ara... una cançó on veureu els quatre animals! Esteu preparats?? Aquí està.


Finally, I suggest you an optional worksheet, just for you if you want to review the story with your children. As you can see, you have to think of the order that the characters appear in the story. You can print them out or draw them.

Finalment, us proposo una fitxa opcional, només per si voleu revisar el conte amb els vostres fills/es. Com podeu veure, heu de pensar en quin ordre apareixen els personatges a la història. Podeu imprimir-los i enganxar-los o bé dibuixar-los.That's all for today... I will see you next week with another amazing story!! A big kiss for all of you :)

Això és tot per avui... us espero la setmana que ve amb una altra història increïble!! Un petó ben fort 

Laia :)
April 3

Hello hello!

Holy Week is just around the corner and it's good to tell your sons what is it but you can do it also in English! Let me help you with some ideas!

First, a video explaining Holy Week by Miss Elena. I've tried to make it in the most understandable way. Here you have it! 


*Hola families!
Tenim la Setmana Santa que ja comença aquest diumenge i aquí teniu alguns materials per treballar en anglès què és. Primer teniu un video on procuro explicar-la de la millor manera possible. Després podeu disposar dels materials que parlo al video (ous de setmana santa-pasqua) i altres fulls per pintar.

And secondly, the materials I told you in the video. You can print them out and laminate the eggs to make an egg hunt. You can also print the white sheets to paint them. I leave them all at your disposal!

This is the order of the sheets: 

- Palm Sunday
- Holy Thursday
- Good Friday
- Easter Sunday

HEY! BEFORE LEAVING, I WANT YOU TO VISIT THE MUSIC BLOG. THERE YOU'LL FIND SOMETHING VERY SPECIAL... DON'T FORGET TO LOOK AT IT!
*Aquí teniu l'ordre dels fulls:
- Diumenge de Rams
- Dijous sant
- Divendres sant
- Diumenge de Pasqua 

ESPEREU! M'AGRADARIA QUE VISITEU EL BLOC DE "MUSIC" PERQUÈ TENIU UN VIDEO MOLT ESPECIAL... ENRECORDEU-VOS DE VEURE'L!

DON'T FORGET TO LOOK UP THE MUSIC BLOG... I HAVE A SURPRISE FOR YOU, FAMILIES! 

Have a nice Holy Week! 
Best wishes for all of you and a really big kiss for your children!
Miss Elena
 

***


April 2Gooood morning families! 


Did you have fun yesterday with the Bear Hunt? I hope so!

Today Thursday I’ll share with you several things: a video explaining an activity or game you can do at home to practice counting and the numbers, some worksheets you can print them out and also digital resources to practice not only the numbers but the Alphabet! Firstly, a video explaining how you can count at home in a meaningful way! Check it out!

*Molt bon dia families!

Us ho vau passar bé ahir amb la caça de l'os? Segur que si!

Avui us penjo  algunes cosetes per si voleu fer a casa: un video explicant una activitat/joc per comptar en anglès i el link per si voleu imprimir els fulls dels números-animals, unes imatges divertides per imprimir, comptar i resseguir, i per últim un recurs digital: una app que us podeu descarregar i practicar l'escriure lletres i números. 

 


Here you have the link for the flashcards numbers-animals I used on the video!  
Secondly some photos you can print them out and practice with! 
Thirdly an educative tool you can use to practice writing numbers and letters. Is an app available on your phone (iPhone and Android) and tablet. It’s called: TRACING WORLD, although you’ll easily find it in the Spanish version: TRAZOS PARA ESCRIBIR (Pinkfong). There your toddlers will have fun for sure! GUARANTEED FUN!Here's an image of the App logo and a little girl playing.


*Per últim us proposo una App perquè us descarregueu al mòbil (iPhone o Android) o tablet. Es diu: TRACING WORLD, encara que potser la trobeu més ràpidament en castellà i després dins li canvieu l'idioma a l'anglès: TRAZOS PARA ESCRIBIR (Pinkfong). Segur que els vostres nens s'ho passen genial!
 
Have a nice day! 
Kisses, Miss Elena

***1st of APRIL

Goood morning families! 

Today is Wednesday... do you know what it means? STORYTELLING!!!! I was waiting to send you this super cool story based on a family that was really bored at home... (maybe like us) and had an idea: going on a Bear Hunt! The truth is that we are confined and is unviable leaving home for anything... but we can play at home and imagine we are having an adventure like this! Don’t you think?

So let’s listen to the story first by Miss Elena. And after it, you can work on the story doing some crafts! HAVE FUN!!!


*Molt bon dia families!

Avui és dimecres i toca... CONTE! Us he estat preparant un video on l'explico pels vostres fills junt amb uns materials que podreu trobat més avall. També us adjunto unes idees i manualitats perquè s'ho passin "pipa" amb aquest conte! Si us animeu i feu alguna fotografia podeu penjar-la a l'Instagram i etiquetar l'escola! DISFRUTEU!!!
 

And now some crafts! If you make some of them, take a photo, upload

them on Instagram and don't forget to label "Escola Mare de Déu de la Salut"!
And after these amazing crafts here you have some activities you can print out and work on at home.  You can choose between color patterns, spelling your name with the bears lettering cards, play with a number jigsaw... Really good materials!!!! Have a look at it!
Have a nice bear hunt! Good luck!!!
Miss Elena


***


31th of March


Hello families! 🙋

Today Tuesday in the English blog, you will be able to teach your kids how to carry out some of the good 👌 and basic habits in the morning ️. I consider it could be great to give you some materials related to our stay at home 🏡 like good habits like washing our face, brush our teeth, comb our hair… and how to get dressed. Next, we’ll go to the video where I teach the kids how to GET DRESSED. Enjoy it! 🤗🤗 

*Hola families!

Avui Dimarts al English bloc tindreu a la vostra disposició materials amb els que els vostres fills poden portar a terme alguns dels hàbits que fem a casa. Crec oportú facilitar-vos amb materials, durant l’estança a casa, com els bon hàbits de: rentar-se la cara, rentar-se les dents, pentinar-se… i vestir-se. Tot seguit trovareu un video on explico com hem de vestir-nos amb un dibuix del Robin. Que el disfruteu!
 
 Here you can get the same Robin’s sheet I used in the video by tapping in the link below

                👇👇👇 


You can complement the habit's info with the songs in the Music Blog! Take a look! 👀🎵

BYE BYE!!!! Miss Elena***


30th of March 

Gooood morning dear families!!! 🌈
Although the cloudy and rainy morning, I wish you are well at home! Go on! We can! 🏠💪
Everything is going to be OK!  
  

Alright! So today Monday I want to share with you the idea for this week... the 
NUMBERS and HABITS AT HOME!


* Molt bon dia families! 


Encara que comencem la setmana amb pluja, animar-vos i enviar-vos una abraçada! Que ho estem fent tots molt bé! TOT ANIRÀ BÉ!

Molt bé! Doncs avui dilluns vull compartir amb vosaltres la idea de la setmana: els NÚMEROS i els HÀBITS A CASA.  


We know the numbers already! That's the truth! However, it is very important to consolidate them. And then the habits at home, I mean, while everyone is at home because of the virus we can practice how to dress up, 👕 how to brush our teeth, 🦷 how to tidy up our bedroom... 📚 And we'll work it also during this week! I hope you and your kiddos enjoy it! 🤗🤗Let's start with the numbers! First with a video aimed at the little ones of p3 and also p4!  👇👇👇
*Però si ja saben els números, oi? Molts nens ja els dominen! Si es que els vostres fills són uns cracks! Encara i això els treballarem per repassar-los i aprendre'n més de diferents maneres: amb jocs, cançons, contes... Espero que us agradi!

 


 And the next one for p5! To start learning how to count from 1 to 20!
 YOU CAN DO IT!!!  
👇👇👇👇👇
Do you remember last week I send you a link to play and work online on the colors? 🤔 So here you have another online game to play and practice the numbers!!! Good luck!!! 👇👇👇And now let's sing some number's songs we have on the Music blog!  

See you tomorrow and... SUPER DUPER! ✌️

Kisses, Miss Elena
*Després d'aquests videos per treballar els números, us enrecordeu que la setmana passada vaig compartir-vos un enllaç per treballar els colors jugant online? Doncs avui en teniu un altre per treballar els números! 

Si teniu algun dubte escriviu comentari al final de la pàgina! 

I per acabar, podeu aprendre els números cantant amb les cançons del bloc de Music!
Fins demà i... SUPER DUPER! (expressió anglesa que surt al video dels números)
 Un petó! 
***


27th of March

Today's Friday!!!! 🌞🌻 Good Friday morning, families!!
As I promised yesterday today is the day to share with you some different activities of the ones we've done but in English! First here you can have a look at a special video related to COOKING! 👨🏻‍🍳

Wait!

You can cook with food, of course. But what do you think about cooking with playdough? Your children will enjoy it for sure!!! 🎉🎉


* Bon divendres, families!!!
Com vaig dir-vos ahir, avui toca aprendre anglès d'una altra manera però sense deixar l'anglès! I aquestes super activitats... consisteixen primer en ser cuiners!

ESPEREU!

Per suposat podeu cuinar amb menjar però per què no fer-ho amb plastelina? Els vostres fills s'ho passarien d'allò més bé! Aquí teniu algunes idees de què cuinar i com decorar-ho. 


 Tap in here below to know how to cook with playdough! 👇👇👇
And now some ideas of what you can cook and how to decorate it!
 👇👇👇
Alright! There you have some ideas. Now an episode of a girl who baked a birthday cake. It is a good way to practice English by LISTENING. I encourage you to give your kids the opportunity to HEAR in English to get in touch with the language! It is very important at these early ages to do that! This is my humble advice. 👩‍🏫


*Perfecte! Ja teniu algunes idees ben diferents. Ara un curt episodi d'una noia molt divertida que cuina al seu amic un pastís d'aniversari. És molt bó que els vostres fills escoltin de tant en tant contes o diàlegs en anglès per aprendre l'idioma. I fer-ho desde ben petits és tant tant recomenable! Aquest és el meu petit consell com a mestra d'anglès. 
 

Tap in here below to see it!  👇👇👇
And finally...

2 REALLY FUNNY ACTIVITIES TO PLAY WITH THE 
  👨‍👩‍👧‍👦  FAMILY!  👨‍👩‍👧‍👦1. Suck It Up 

You will need thick straws (thin ones work too), small sheets of paper.
Using straw players will need to suck the paper sheets and transfer them from one pile to another. Whoever does this first WINS the game.


*I per acabar... 
2 jocs per fer en familia!

1. EMPORTA-TE'L
 Per aquest joc només necessiteu unes canyetes per beure (les primes van millor) i fulls de paper. Utilitzant les canyetes xucleu el paper i feu una pila amb tots ells. 
Qui acabi abans, GUANYA!
 
2. Build A Tower 

Use fruit or veggies to build towers. Whoever builds the highest structure in 1 minute WINS the game.


*CONSTRUEIX UNA TORRE
Necessiteu fruites o verdures per fer les torres. El primer en fer l'estructura més alta en un minut GUANYA el joc!ENJOY LEARNING AND PLAYING TOO!!! 🥳

Have a nice weekend!  
A really big hug, Miss Elena 🤗
 

***


26th of March

Tomorrow is Friday and Miss Elena will try to post here in the blog some great activities to do at the weekend If you want for playing and have fun! 😎 However, today you can find here more ideas to work the colors with your toddlers at home! 👩‍🎨👨‍🎨🎨

1. Funny and instructive video of some friendly crayons 🖍

2. Some ideas to put into practice the assimilation of the colors 🏠


* Demà divendres us penjaré algunes idees molt divertides per jugar el cap de setmana relacionades amb l'anglès! Però avui encara tinc moltes per compartir-vos dels colors. Disfruteu-les! 

1. Uns videos divertits i educatius d'uns colors 

2. 2. Algunes idees per posar en pràctica els colors. I mentre juguen, animeu-los a que diguin els colors en English!


And now some activities to do at home like a...
🎨🕵‍🔍COLOR HUNT 🕵‍🔍🎨


*I aquí algunes activitats per fer a casa com ara...
LA CAÇA DELS COLORS
  Seeeeee you tomorrow!! 👋🏼
Miss Elena


 

***
25th of March

Good morning families!! 👋🏼

Yesterday I shared in here some ideas to work on the COLORS. 🎨🎨 Today Wednesday I send you another idea to work on it and for you to do with your littles: STORYTELLING!📖🧸🗣 I'm going to leave you here bellow storytelling with 👉Donald Duck👈 and Miss Elena, an activity If you want to still work on the tale and also some links of some other amazing storytellers speaking in English, and I think some of you already know them... 🤭🤭😉😉

Any doubt ask me on the comments below 👇👇 ENJOY IT AND HAPPY READING!!!


* Bon dia families!

Ahir vaig penjar-vos materials per treballar els COLORS. Avui encara podem treballar els colors però d'una altra manera: AMB CONTES! Aquí us deixo un enllaç on explico un conte en English junt amb el Donald. Més avall teniu el conte explicat per una storyteller i després una activitat. Al final de tot us adjunto també un molt bó storyteller que segur que coneixeu alguns de vosaltres... 

Qualsevol dubte escriviu-me un comentari a baix de tot 👇👇 DISFRUTEU LLEGINT!!! And here you can work on the story making these super cool Art's and crafts! 
👇👇
 

 

 

Materials needed:
·         1 sheet blue construction paper
·         Paintbrush
·         Cup for water
·         Plate for paint
·         Paper Towel
·         Various Blue paints and white paint
·         Piece of white paper
·         Glue
·         Printed Photo of *you* reaching up to the right for the moon
·         8 popsicle craft sticks
·         Scissors

* Materials:

- 1 cartolina blava pel cel
- pincell
 - got per l'aigua
- recipient per la pintura
- paper de WC
- diferents pintures blaves 
(si no teniu puntura amb colors o rotuladors també pot fer-se) 
 - Paper blanc (lluna)
- pegament
- foto del vostre fill o filla allargant el braç per la lluna
(o dibuix o un altre, imaginació)
-  pals de polo
(si no es poden dibuixar o un altre material)
- tisores
- IL·LUSIÓ!!! 🤩🤩And here... an amazing storyteller called Xavi! If you don't know him he was the previous English teacher in the school and he's fantastic telling stories such as
Little the lion.

🎉👌 ENJOY HIM!!! 👌🎉

*I finalment... aquí teniu un super storyteller... Xavi! Per aquells qui no el coneixen va ser l'anterior mestre d'English a l'escola i és magnific explicant contes com la de 
Little the lion.

A PASSAR-S'HO BÉ!!! See you later, alligator!🐊

Bye-bye!!!! Miss Elena***


24th of March

What a sunny day!!!   Hello boys and girls!!! 👦👧

Do you know that there is also a Music school blog? 🎼 So look, Miss Elena had an idea 💡:
I will share some general materials, ideas and English contents herein ENGLISH . 
Then the songs and the specific activities for each grade will be separated in the MUSIC blog 🎼🎵 so you see both. It seems like you well? 👌👌

Any questions at all? Drop👇them in the comment section below!


* Quin bon dia que fa! Què tal nens i nenes?

Sabeu que també hi ha un bloc per MUSIC? Doncs mireu, Miss Elena ha tingut una idea: 
a l'apartat de MUSIC tindreu materials per cada curs i relacionats amb música i ritme. 
I a ENGLISH tindreu materials generals pels tres cursos (p3, p4 i p5). Us sembla bé?

Si teniu algun dubte, pregunteu o deixeu un comentari! 
 

So todaaaaaaayyyyy... We can review and consolidate something EVERY CLASS learned in ENGLISH!!! Do you have any idea of what it can be...


THE COLORS


So here you have a funny episode where you can review the colors with Milo the monster and his friends! 
Tap here below 👇👇👇 

*Doncs avui us penjo uns materials per practicar un tema que hem tractat a totes les classes: ELS COLORS. 

Just aquí sota teniu el link directe per veure com el Mostre Milo i els seus amics ens ajuden a entendre bé els colors.
NOW IS YOUR TURN! I'll share with you a link where you can play on the internet and practice the colors. 
When you get in there CLICK on the objects related to that color and when you finish CLICK on the button on the RIGHT 👉❎ part of the screen. Automatically they will correct you and answer you:
GOOD, or maybe Oops, you forgot something.

If you need my help to get in or to go on with the game, ask or write me on the comment section below 👇👇🗣💬

Have fun and good luck!!! YOU CAN DO IT 💪


*Què bé s'expliquen el Milo i els seus amics!

ARA US TOCA A VOSALTRES!  Aquí sota teniu un link que es diu "Color's online game". 
És un joc online perquè practiqueu i us ho passeu bé!

Quan hi siguen dins, només s'ha de fer CLICK a les coses d'aquell color. Quan ja creieu que ho hey encerclat tot, a mà dreta teniu el botó que diu ENVIAR. Llavors us dirà si ho heu fet bé i passareu de color. Però si encara no heu encerclat tots els objectes del color, us dirà que no heu acabat. 

Si teniu algun dubte, escriviu-lo a la secció de comentaris.

ÀNIMS! HO FAREU GENIAL!!! Aquí teniu el link 👇👇👇👇👇👇See you later, alligator  🐊

A really big kiss! Miss Elena 


***


23th of March

Hello hello everybody!!! 😄


We are not in WINTER anymore... but in SPRING!!! 🌼🌸🐝 
That’s the reason why I’ve prepared a cool 🌈 NATURE COLLAGE  activity to do at home to celebrate it! 🎉

Here’s a beautiful way to create art 🖼 with nature! 🌺🌿 And what’s the best part of it? That it’s an activity that can be extended throughout the entire day. 🙌 You can read on below👇 for the steps for how you can create a similar experience for your children! 👌

Any questions at all? Drop👇them in the comment section below!


*Hola a tothom!

Ja no som a l'hivern... benvinguda PRIMAVERA!
Per aquesta raó us he preparat un NATURE COLLAGE per celebra-ho! 

Aquí teniu una idea per fer una obra d'art amb la natura. I la millor part? Doncs que és una activitat per qualsevol edat i per qualsevol moment del dia, inclús pot durar un dia sencer! Aquí sota trovareu els passos a seguir. 

Si teniu alguna pregunta escriuviu-la als comentaris al final del bloc!(1) NATURE WALK: As soon as the “Super virus” permits us, have a walk outdoors,
🌿 or in your own yard or your neighbor’s. However, I know it's difficult to have some flowers or some herbs. 
The solution is going on a paper hunt: you can have a look at your own house for some colorful papers (newspapers, magazines...).


(2) COLOR SORT: Once gathered, separate the colors. It’s a great opportunity to talk 🗣 about all the different colors and their varying shades.


(3) CREATE ART: Your tray of colors make for a perfect invitation to create. So grab some scissors, ️ paper, and glue and invite your kids to use the materials in any which way they want! This kid appearing in the photos wanted to make a rainbow, 🌈 and he had so much fun that he also made a face! 🤗


* 1. PASSEIG PER LA NATURA: Encara que el "Super Virus" nos ens ho permeti, podem passejar i agafar flors i herbes del nostre jardí o demanar-li al veí. Però és veritat que no tots tenin un jardí per aconseguir aquest material. Us proposo fer una recerca de paperets: agafar revistes, diaris... i retallar paperets de tots els colors!

2. CLASSIFICACIÓ PER COLORS: quan ja tinguem totes les flors o paperets, els separem per colors. És un bon moment per treballar els colors i les formes. 

3. ARTISTES: és el moment de crear una obra d'art amb tot el material que teniu. Per tant, agafeu tisores, paper i estic de cola per fer el millor dibuix primaveral! A l'exemple es pot veure un arc de sant Martí i una cara ben contenta. Deixeu volar la imaginació!


I hope you enjoy the activity!!! But I think is not enough sharing with you this idea... 🤔 Maybe a song? 🎵 Do you want to learn an English spring song? So here you have it! Get fun with it!😁
Tap here below 👇🏼 👇🏼 👇🏼


* Espero que us hagi agradat! Encara que falta alguna cosa... Potser una cançó? Us agradaria aprendre una cançó en anglès de la primavera? Doncs aquí la teniu! 
Premeu aquí sota 👇🏼 👇🏼 👇🏼
 
Now it is your turn! Try to sing it with this video and you'll learn it easily, for sure!
Tap here below 👇🏼👇🏼👇🏼
 
Ara us toca a vosaltres! Aquí teniu la cançó que hem cantar HAPPY i jo perquè la seguiu i la aprengueu!
Aquí la teniu 👇🏼👇🏼👇🏼
See you later, alligator! 🐊

Kisses, Miss Elena***

Hello!!!!!!👋How are you??? I hope you are fine! 👌

The following days we will be in our houses but not in school...🏡Come on! Enjoy these days with the family!👨👩👧👦 Miss Elena will try to send you some songs, 🎶games 🎲, and activities to play and sing with!

Today me with Mr. Silence help (a Music character used in our classes), have put together a handy guide for washing your hands. First, wet your hands,🖐add soap, rub around, rinse off and dryWhich song do you sing while washing your hands?  Remember to be kind and to take care of each other💛

Love, Miss Elena 🤗

Hola!!!! Com esteu??? Espero que be!

Durant uns dies estarem a casa nostra i no a l’escola... Vinga! A disfrutar aquests dies amb la família! Intentaré penjar al bloc algunes cançons, jocs i activitats per jugar a casa!

Avui us penjo unes divertides imatges del Mr. Silence (un personatge amb el que treballem a classe de Music) útils perquè aquests dies ens rentem bé les mans: mullar, ensabonar, fregar, esbandir i assecar. Ja canteu alguna cançó per quan us les renteu? Proveu de fer-ho! I recordeu ser bons nens!

Un petó, Miss Elena

3 comentaris:

  1. Muchas gracias Miss Elena, por la aportación en estos meses con las clases de inglés, mi hijo esta muy contento y ha aprendido mucho gracias a tu pedagogía y cariño para dar las clases. Madre de Ethan Ortega.

    ResponElimina
  2. Thanks Miss Elena fo being a wonderful and lovely teacher to my daughter Alba L. She's going to miss you a lot...
    Good luck!

    ResponElimina

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...