ENGLISH


Hello everyone!


. This week we have welcomed Daisy and Robin as dolls. Mouse is happier than ever!!!! 
. Aquesta setmana hem donat la benvinguda a en Robin i la Daisy com a ninos. En Mouse està més content que mai!!!!


We love Daisy and Robin.

The English sessions always start with some routines: the circle time, hello and the weather.
Les sessions d'anglès sempre comencen amb algunes rutines: la rotllana, dir "Hola!" i el temps.Good morning song with Mouse, Daisy and Robin. 


We also love this "Good morning song" from the
wonderful film "Singing in the rain"."Saying HELLO!"
                             
                                           "Today it's SUNNY and AUTUMN!"
. This course,  after checking the weather, we are singing this song written by our teacher Xavi:
. Aquest curs després de revisar el temps , cantem aquesta cançó escrita pel nostre TEACHER Xavi:. We love watching this scene to review the expression "It's rainy!".
. Ens encanta mirar aquesta escena per a repassar l'expressió "Fa un dia plujós!".

Then, we review the words we are learning playing games on a circle or...
Llavors, per repassar les paraules que estem aprenent juguem a jocs a la rotllana o...


                   ...playing computer games at the English classroom.
...jugant a jocs interactius a la classe d'anglès.


. We are in spring and here you can watch a video with some elements of this beautiful season.
. Estem a la primavera i aquí podeu veure un vídeo amb alguns elements d'aquesta estació tan maca.


. We enjoyed a lot with the play "The Jungle".
. Vam gaudir d'una estona de teatre en anglès molt divertida amb l'obra "The JUNGLE".. In the video you can see how a lion called Little and and Easter bunny called Bonnie play with the Easter eggs.
. Al següent vídeo podeu veure com un lleó anomenat Little i una conilleta de Pasqua anomenada Bonnie jugeun amb els ous de Pasqua.. We also had  our Easter Egg hunt. It was fun!
. Nosaltres també vam tenir la nostra recerca dels ous de Pasqua. Va ser molt divertit!

 


    
. We are in the spring and it's always nice to watch this video of a wonderful song.
. Estem a la primavera i sempre és bo veure aquest vídeo d'una meravellosa cançó.

.In P5 we have been doing the animals of the sea. But Xavi showed to all the children  this video about a mermaid and we love it!
.A P5 hem fet els animals del mar. El Xavi ens ha ensenyat a tot infantil aquest video sobre una sirena i ens encanta!!P3

. In P3 we have been doing parts of the body. 
. A P3, hem estat treballant les parts del cos.
  .In P3, we have worked the parts of the face.  Here you have a good song to review them:
. A P3  hem fet les parts de la cara també. Aqui teniu una cançó per repassar-la:


                                              


  . We also love watching this video of a snowman. Hope you like it!
  . També ens encanta veure aquest vídeo d'un ninot de neu. Esperem que us agradi!. In P3 we are doing a story about a toy shop. Here you can watch a video that we love. It's a big, big piano in a big, big toy shop.
. Els de P3 estem fent una història que passa a una botiga de joguines. Aquí podeu veure un vídeo on hi surt un piano molt gran a una botiga de joguines molt gran.

. In P3, among other stories, we are doing the story "Little Red Riding hood". We have watched these two stories.
. A P3, entre d'altres històries, estem fent la de la "Caputxeta Vermella". Hem mirat aquests dos vídeos.. Also, Xavi told us a story about a penguin called Marcel·lí . This penguin is very similar to this one of the video, the star of the film "Happy feet".
. També, el Xavi ens ha traduït a l'anglès una història que la Raquel i la Mari Angels van escriure sobre un pingüí que es diu Marcel·lí. El pingüí de la història és molt similar a aquest de la pel·lícula "Happy feet".
. This term we are doing the "The three little pigs" in Storytime. 
. Aquest trimestre estem fent la història de "Els tres porquets".
. In P3 we worked the animals of the farm.  Here we have a wonderful song about it!!
. A P3 hem estat fent els animals de la granja. Aquí teniu una cançó molt maca sobre el tema!

P4

.In P4 we are reviewing the colours. Here you have a perfect video of "The Wizard of Oz". With it we can see that at the beginning the colours of the video is brown and white and later with a lot of colours. We love it!
. A P4 estem repassant els colors. Aqui teniu un fragment de "El mag d'Oz" amb el que veiem que al principi tot és marro i blanc i més tard tot es torna multicolor. Ens encanta!

.We also are working with the words DIRTY and CLEAN.
. També estem treballant les paraules BRUT i NET.

Wow! It smells good!
Look!!! It's yellow!!!
I'm washing Daisy's face!!
                       
I'm washing Robin's face!!!

. This scene from "Hook" is perfect to review the word DIRTY that we are working in  our lessons.
. Aquesta escena de "Hook" és perfecta per repassar la paraula BRUT que estem treballant a les sessions.. In P4, we have enjoying a lot with the stories that Leo and Raquel told us in  Story time; one of them is "The Bremen town musicians".
. A P4 gaudim molt de les històries en anglès que ens expliquen la Raquel i la Leo; una d'elles és la de "Els músics de Bremen".

.This term we are doing the story of  "Jack and the beanstalk" during the Storytime sessions with Raquel and Leo.
. Aquest trimestre estem fent "La mongetera màgica" a l'hora del conte en anglès i ens ho estem passant molt bé amb la Raquel i la Leo.
. Last week the boys and the girls of Primary 1 came to our English session and together we listened to a beautiful story called "The very hungry cartepillar"
. La setmana passada, els nens i les nenes de 1er de primària van venir i junts vam escoltar la història de "L'erugueta goluda".. Here, you have the video with the story:

P5

. In P5, we also have started with the numbers and colours but at a higher level.
. A P5 també hem començat amb els colors i números, però a un nivell més alt.


                                              


. In P5, we have worked the vehicles. Here you have this classic song. 
. A P5, hem treballat els vehicles. Aquí teniu aquest clàssic.

.Now, we are doing the winter clothes tha we need . We review them with different activities like this one: a memory.
. Ara estem fent la roba de l'hivern. Per repassar-la fem diferent activitats com aquesta: un memory.

Here we have the SOCKS!!!

. In P5, the storytime hour we are doing some stories with Carmina. They  are:
. A P5, a l'hora del conte en anglès, estem fent moltes històries i són:

SNOW WHITEHANSEL AND GRETEL

THE CICADA AND THE ANT


. Here you have a perfect song to review some clothes.
. Aquí teniu una cançó perfecta per repassar la roba.. These days, we are doing the animals of the sea with Xavi. Here you have a perfect song to review them.
.Aquestes dies estem fent els animals del mar amb el Xavi i aquí tenim una cançó perfecta per fer un repàs. . In P5 B we have being doing the insects. Xavi is showing us some videos of this wonderful movie called "Honey, I shrunk the kids".
. A P5 B hem estat fent els insectes. El Xavi ens està ensenyant aquests videos sobre uns pel·lícula molt bona anomoneda "Cariño he encogido a los niños".

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...